Home / Χωρίς κατηγορία / ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ 4 ΕΛΑΣΤΙΚΑ HANKOOK (13/10/2023 – 27/10/2023)

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ 4 ΕΛΑΣΤΙΚΑ HANKOOK (13/10/2023 – 27/10/2023)

kkkkk1

Η Μεϊδάνης – Σοφός Ελαστικά Α.Ε., με έδρα Ιφιγενείας – Δήμητρος – Καλλικλέους, Αθήνα 10442, (ΑΡ Γ.Ε.Μ.Η.: 961901000), η Ελαστικοεμπορική Α.Ε., με έδρα Αν. Ρωμυλίας 2, Καλοχώρι Θεσσαλονίκης 57009, (ΑΡ Γ.Ε.Μ.Η.: 58283804000) και ο Στέφου Κων. Ιωάννης με έδρα Σωκράτους 15Α, Καλαμαριά (στο εξής: «διοργανώτριες εταιρίες») διενεργούν προωθητική ενέργεια – διαγωνισμό (στο εξής: «διαγωνισμός»).

Γενικές Πληροφορίες

Ο διαγωνισμός δεν παρέχεται σε συνδυασμό με το Instagram και δεν χρηματοδοτείται, υποστηρίζεται ή οργανώνεται κατ’οποιονδήποτε τρόπο από το Instagram. Ο παραλήπτης των πληροφοριών που θα διαθέσουν οι συμμετέχοντες δεν είναι το Instagram, αλλά οι διοργανώτριες εταιρίες, ως διαχειριστές των σελίδων meidanis_sofos_tires, elastikoemporiki και trcoff.gr. Οι διαθέσιμες πληροφορίες χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για το διαγωνισμό. Για το περιεχόμενο του διαγωνισμού ευθύνονται αποκλειστικά οι διοργανωτές και όχι το Instagram. Το Instagram δεν έχει οποιαδήποτε σχέση με το συγκεκριμένο διαγωνισμό. Αποκλείεται κατά βάση οποιαδήποτε ευθύνη του Instagram ως προς το συγκεκριμένο διαγωνισμό.

Διαδικασία και Όροι Διαγωνισμού

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό καθιστά την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής, όπως αυτοί περιγράφονται λεπτομερώς στις ακόλουθες παραγράφους:

Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων, είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής κάθε συμμετέχοντα στο διαγωνισμό. Οι παρόντες όροι θα είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα της διοργανώτριων εταιριών: https://mstires.gr/ και https://elastikoemporiki.gr/.

Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται εξ’ ολοκλήρου μέσω διαδικτύου με επίσκεψη του συμμετέχοντα στις σελίδες Instagram των διοργανώτριων εταιριών https://www.instagram.com/meidanis_sofos_tires/, https://www.instagram.com/elastikoemporiki/ και https://www.instagram.com/trcoff.gr/. H συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των συμμετεχόντων στο διαδίκτυο (Internet) με δικά τους τεχνικά μέσα. Οι διοργανώτριες εταιρίες δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση σχετικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση, το κόστος της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου (websites) ή την παροχή σχετικών διευκολύνσεων προς οποιονδήποτε για τη συμμετοχή του στον διαγωνισμό.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όσοι έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους και είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος. Εάν ο νικητής δεν πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζονται στους παρόντες όρους συμμετοχής θα αποκλείεται από τον διαγωνισμό και το δώρο θα δίνεται στον πρώτο επιλαχόντα. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό οι εργαζόμενοι, οι σύζυγοί τους και οι συγγενείς πρώτου βαθμού όλων των εργαζομένων στις διοργανώτριες εταιρίες.

Ο διαγωνισμός θα διεξάγεται ως εξής: Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα καλούνται να: α) Μεταβούν στις σελίδες Instagram των διοργανώτριων εταιριών και να πατήσουν Follow σε αυτές: https://www.instagram.com/meidanis_sofos_tires/, https://www.instagram.com/elastikoemporiki/ και https://www.instagram.com/trcoff.gr/.  β) Να πατήσουν Like στις αναρτήσεις του διαγωνισμού. γ) Να κάνουν σχόλιο στην ανάρτηση του διαγωνισμού αναφέροντας το όνομα 2 φίλων τους (Tag). Επιπλέον συμμετοχές θεωρούνται τα σχόλια με «tag» διαφορετικά άτομα. Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που υποβάλλονται εντός της ισχύος του διαγωνισμού, όπως αυτή καθορίζεται στους όρους του διαγωνισμού και εφόσον τα σχόλια-απαντήσεις δεν προσβάλλουν τη δημόσια αιδώ και τα χρηστά ήθη ή δεν περιέχουν προσβλητικό περιεχόμενο της τιμής και της αξιοπρέπειας οιουδήποτε τρίτου, δεν περιέχουν περιεχόμενο εξυβριστικό, εμπρηστικό, ρατσιστικό, που προσβάλλει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια ή δημιουργούν διακρίσεις σε βάρος ατόμων λόγω φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού, ή αντίκεινται στις κείμενες διατάξεις ή προσβάλλουν την εικόνα και τη φήμη της διοργανώτριας εταιρίας ή είναι με οποιοδήποτε άλλο τρόπο άδικες, απρεπείς και αντίθετες στο νόμο και τα χρηστά ήθη. Οι διοργανώτριες εταιρίες δε φέρουν οιαδήποτε ευθύνη, ιδίως αστική ή ποινική, για τα σχόλια των χρηστών, ούτε συναινούν σε αυτά ούτε υιοθετούν και ούτε αποδέχονται αυτά. Απαραίτητη προϋπόθεση για έγκυρη συμμετοχή στον διαγωνισμό, είναι να αποδεχτούν και να διαβάσουν όλοι οι συμμετέχοντες τους όρους συμμετοχής του διαγωνισμού, οι οποίοι είναι αναρτημένοι στις ιστοσελίδα των διοργανώτριων εταιριών: https://mstires.gr/ και https://elastikoemporiki.gr/.

H διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού είναι από την Παρασκευή 13/10/2023, ώρα 15:00 έως και την Παρασκευή 27/10/2023, ώρα 23:59.

Ένας (1) νικητής θα αναδειχθεί βάσει ηλεκτρονικής κλήρωσης που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 30/10/2023, στα γραφεία των διοργανώτριων εταιριών και θα ανακοινωθεί με σχόλιο κάτω από την αναρτήσεις του διαγωνισμού. Ο νικητής θα κληθεί να στείλει τα προσωπικά του στοιχεία (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας) με μήνυμα στο inbox  της σελίδας Instagram των διοργανώτριων εταιριών, προκειμένου οι διοργανώτριες εταιρίες να επιβεβαιώσουν τα στοιχεία του και να διασφαλιστεί η παραλαβή του δώρου του. Τα στοιχεία αυτά συλλέγονται και επεξεργάζονται με την σύμφωνη γνώμη των συμμετεχόντων και μετά την παράδοση του δώρου θα διαγράφονται από τη βάση δεδομένων των διοργανώτριων εταιριών. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον νικητή του διαγωνισμού εντός χρονικού διαστήματος 10 ημερολογιακών ημερών από την αποστολή σε αυτού σχετικού γραπτού μηνύματος στο inbox της σελίδας Instagram, ή σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κριθεί ότι η συμμετοχή του δεν ήταν έγκυρη, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του σχετικού Δώρου, το οποίο δίνεται στον επιλαχών που έχει αναδειχθεί από την κλήρωση. Ως «έγκυρη συμμετοχή» κατά τα ανωτέρω, νοείται, ανάμεσα σε άλλα, οποιαδήποτε συμμετοχή στο διαγωνισμό για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω: (α) έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τους παρόντες όρους, (β) δεν αποτελεί, κατά την κρίση των διοργανώτριων εταιριών, αυτή καθ’ εαυτή η συμμετοχή προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής στα συστήματα των διοργανώτριων εταιριών ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου.

Ο νικητής που θα προκύψει από την παραπάνω κλήρωση θα κερδίσει τέσσερα (4) επιβατικά ελαστικά Hankook της επιλογής του από τις παρακάτω διαστάσεις και προδιαγραφές:

155/65R14 Τ Κ435            155/70R13 Τ Κ715            155/80R13 Τ Κ435            165/65R14 Τ Κ435

165/70R13 Τ Κ435            165/70R14 Τ Κ435            175/65R14 Τ Κ435            175/65R15 Τ Κ435

175/70R13 Τ Κ435            175/70R14 Τ Κ435            185/60R14 Τ Κ435            185/60R15 Η Κ125

185/65R14 Τ Κ435            185/65R15 Τ Κ435            195/50R15 Η Κ125           195/55R15 H K125

195/60R15 Η Κ125           195/65R15 Η Κ125           205/55R16 H Κ135

Σε περίπτωση που ο νικητής επιθυμεί διαφορετική διάσταση και προδιαγραφές ελαστικών από τις προαναφερθείσες, οι διοργανώτριες εταιρίες δύναται να προσφέρουν την επιθυμητή διάσταση κατόπιν συνεννόησης με τον νικητή όμως διατηρούν το δικαίωμα επιπλέον χρέωσης της διαφοράς της τιμής σύμφωνα με τον επίσημο τιμοκατάλογο της Hankook σε σχέση με τις προσφερόμενες διαστάσεις και προδιαγραφές. Σε κάθε περίπτωση στα δώρα του διαγωνισμού δεν περιλαμβάνονται ελαστικά 4×4, van, ελαφρών φορτηγών, φορτηγών, extra load, runflat, τεσσάρων εποχών ή χειμερινά. Το δώρο συμπεριλαμβάνει την τοποθέτηση των ελαστικών στο όχημα του νικητή στο πλησιέστερο συνεργαζόμενο κατάστημα, κατόπιν υπόδειξης της διοργανώτριων εταιριών.

Σε περίπτωση που ο νικητής του διαγωνισμού δεν επιθυμεί να αποδεχθεί το δώρο του χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του δώρου. Επίσης, οι διοργανώτριες εταιρίες περιορίζουν την ευθύνη τους στη διάθεση του δώρου που αναφέρεται ανωτέρω αποκλειστικά μέσω των ανωτέρω αναφερόμενων διαδικασιών. Οι διοργανώτριες εταιρίες δε φέρουν ευθύνη για άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης του νικητή που οφείλονται σε μη απάντηση του. Οι διοργανώτριες εταιρίες δεν θα φέρουν επίσης ευθύνη για τη μη αξιοποίηση του δώρου από τον νικητή εντός της ανωτέρω προθεσμίας.

Οι διοργανώτριες εταιρίες δεν θα ευθύνονται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι προσωρινώς αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής οποιουδήποτε συμμετέχοντα από το σύστημα καταχώρησης συμμετοχών στο διαγωνισμό και ανάδειξης του νικητή. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη των διοργανώτριων εταιριών θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλήψεις του από δόλο ή βαρεία αμέλεια και σε καμία περίπτωση δε θα εκτείνεται σε τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας. Οι διοργανώτριες εταιρίες διατηρούν το δικαίωμα να προβούν, οποτεδήποτε έως την ολοκλήρωση της προωθητική ενέργειας και την ανάδειξη του νικητή, στην άμεση διακοπή της διαδικασίας και στην ακύρωση της προωθητική ενέργειας για σπουδαίο λόγο, οπότε θα διακόπτεται αυτοδικαίως η προωθητική ενέργεια και οι συμμετέχοντες δεν αποκτούν δικαίωμα ή απαίτηση κατά της διοργανώτριων εταιριών, ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχιση της προωθητική ενέργειας ή τη συμμετοχή τους σε αυτή ή την απευθείας παράδοση του δώρου ή οποιουδήποτε ποσού αποζημίωσης. Επιπλέον, οι διοργανώτριες εταιρίες διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιήσουν κατά την κρίση της τους παρόντες όρους, την ημερομηνία της προωθητική ενέργειας ή να αλλάξει το προσφερόμενο δώρο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ή μετά την ολοκλήρωση της προωθητικής ενέργειας, συντάσσοντας σχετική τροποποιητική πράξη.

Οι διοργανώτριες εταιρίες θα δικαιούνται να ακυρώσουν συμμετοχές, εφόσον υπάρχουν οι σχετικές ενδείξεις . Επιπλέον, οι διοργανώτριες εταιρίες θα δικαιούνται να μην αναγνωρίσουν τη νίκη του συμμετέχοντα (σε περίπτωση που ο παραβάτης έχει ήδη αναδειχθεί νικητής).

Με δεδομένο ότι οι διοργανώτριες εταιρίες, θα προβούν στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού σε επεξεργασία προσωπικών στοιχείων των συμμετεχόντων, αναλαμβάνουν την υποχρέωση να τηρήσουν τα αρχεία αυτά απόρρητα και να προβούν στην επεξεργασία τους στο απολύτως αναγκαίο μέτρο για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητάς του σύμφωνα με όσα επιτάσσει η Ελληνική Νομοθεσία, καθώς και ο Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR), λαμβάνοντας όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία των εν λόγω προσωπικών δεδομένων, ενώ μετά το πέρας του διαγωνισμού, τα σχετικά αρχεία θα καταστραφούν. Οι συμμετέχοντες, με την παροχή των όποιων προσωπικών τους στοιχείων, συναινούν ανεπιφύλακτα όπως αυτά χρησιμοποιηθούν για τον διαγωνισμό ή/και τις κληρώσεις από τις διοργανώτριες εταιρίες, δι’ αυτοματοποιημένων ή όχι μέσων, είτε από τις ίδιες τις διοργανώτριες εταιρίες είτε μέσω οποιουδήποτε άλλου προσώπου, που μπορούν να διορίσουν οι διοργανώτριες εταιρίες κατ’ εντολή και για λογαριασμό τους, για τις ανάγκες και κατά το χρόνο διενέργειας και ολοκλήρωσης του διαγωνισμού. Οι συμμετέχοντες και ο νικητής ουδεμία αξίωση διατηρούν κατά των διοργανώτριων εταιριών εξ αυτού του λόγου και ουδεμίας αμοιβής ή αποζημίωσης δικαιούνται. Κάθε συμμετέχων διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει εγγράφως από τις διοργανώτριες εταιρίες να ασκήσουν οποτεδήποτε τα δικαιώματα του: 1. Πρόσβασης και Ενημέρωσης, 2. Διόρθωσης, 3. Περιορισμού και εναντίωσης επεξεργασίας, 4. Φορητότητας, 5. Διαγραφής. Σε κάθε περίπτωση, κάθε αιτούμενος περιορισμός, εναντίωση ή διαγραφή σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων ενδέχεται να καθιστά αντικειμενικά αδύνατη την περαιτέρω συμμετοχή των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό. Οι διοργανώτριες εταιρίες από την πλευρά τους δεσμεύονται να κάνουν καλόπιστη χρήση των συμμετοχών, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες δικαίου και τα χρηστά ήθη.

Οι συμμετέχοντες δεν έχουν δικαίωμα εξαγοράς του δώρου σε χρήματα. Το δώρο είναι προσωπικό και δεν μεταβιβάζεται, δεν ανταλλάσσεται και δεν είναι δυνατό να ζητηθεί η εξαργύρωσή του με χρήματα σε οποιαδήποτε τιμή και δεν μεταφέρεται χρονικά.

Οι συμμετέχοντες δεν έχουν, ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα εμπορικά σήματα, και λοιπά διακριτικά της διοργανώτριων εταιριών.

Η δήλωση συμμετοχής στο διαγωνισμό (Follow, Like & Tag) συνιστά αμάχητο τεκμήριο ότι ο συμμετέχων γνωρίζει και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους του παρόντος, οι οποίοι είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα των διοργανώτριων εταιριών: https://mstires.gr/ και https://elastikoemporiki.gr/.

bannerespaEΤΠΑ120X60

situs togel deposit qris prediksi togel terbaru prediksi togel akurat pascol4d pascol4d pascol4d pascol4d pascol4d pascol4d pascol4d pascol4d pascol4d pascol4d pascol4d pascol4d pascol4d pascol4d pascol4d pascol4d pascol4d pascol4d pascol4d pascol4d pascol4d pascol4d pascol4d pascol4d pascol4d pascol4d pascol4d pascol4d pascol4d pascol4d pascol4d pucuk4d pucuk4d pucuk4d pucuk4d pucuk4d pucuk4d pucuk4d pucuk4d pucuk4d dvtoto dvtoto dvtoto dvtoto dvtoto pucuk4d bobatoto ltdtoto rtp ltdtoto ltdtoto ltdtoto ltdtoto ltdtoto sontogel sontogel sontogel sontogel sontogel sontogel sontogel sontogel sontogel sontogel sontogel sontogel sontogel sontogel sontogel sontogel sontogel sontogel sontogel sontogel sontogel sontogel sontogel sontogel sontogel sontogel ltdtoto batak5d batak5d batak5d batak5d batak5d batak5d batak5d batak5d batak5d batak5d batak5d batak5d batak5d batak5d batak5d batak5d batak5d batak5d batak5d batak5d batak5d bandar togel macau licin4d licin4d licin4d licin4d licin4d licin4d licin4d licin4d licin4d licin4d licin4d licin4d licin4d licin4d licin4d licin4d licin4d licin4d licin4d licin4d amavi5d amavi5d amavi5d amavi5d amavi5d amavi5d amavi5d amavi5d amavi5d amavi5d amavi 5d amavi 5d amavi 5d sesetoto sesetoto sesetoto sesetoto sesetoto sesetoto sesetoto sesetoto sesetoto sesetoto sesetoto kari4d kari4d kari4d kari4d kari4d kari4d kari4d kari4d kari4d ayamtoto ayamtoto ayamtoto ayamtoto ayamtoto ayamtoto ayamtoto ayamtoto ayamtoto ayamtoto ayamtoto ayamtoto ayamtoto ayamtoto ayamtoto ayamtoto ayamtoto komisitoto komisitoto komisitoto komisitoto komisitoto komisitoto komisitoto komisitoto komisitoto komisitoto komisitoto komisitoto komisitoto komisitoto komisitoto komisitoto komisitoto kuatoto kuatoto kuatoto viortoto viortoto viortoto viortoto viortoto viortoto viortoto viortoto viortoto viortoto vivobetting koko4d koko4d kokotogel hajitoto hajitoto hajitoto hajitoto hajitoto hajitoto hajitoto hajitoto petatoto petatoto petatoto scatter hitam bandar toto macau toto macau situs toto situs toto toto macau slot thailand slot thailand slot dana situs toto