Home / Πολιτική Ποιότητας

Πολιτική Ποιότητας

Πάγιος προσανατολισμός της ΜΕΪΔΑΝΗΣ – ΣΟΦΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΑ Α.Ε. αποτελεί η διαρκής βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διεργασιών της, έχοντας πάντα ως γνώμονα

 • τη συνεχή ικανοποίηση των αναγκών και των προσδοκιών των συνεργατών και των πελατών της στο μέγιστο δυνατό βαθμό, και
 • την αξιοποίηση των καταλληλότερων ανά περίπτωση εργαλείων & μεθοδολογιών σε θέματα σχεδιασμού, ανάπτυξης και υποστήριξης B2B συνδιαλλαγών στον ανταγωνιστικό τομέα της εμπορίας ελαστικών.

Με την παρούσα πολιτική κοινοποιείται η δέσμευση της ΜΕΪΔΑΝΗΣ – ΣΟΦΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΑ Α.Ε. για:

 1. Επιδίωξη υψηλών επιπέδων απόδοσης στα θέματα ποιότητας ως αναπόσπαστο κομμάτι της διαχείρισης της εταιρείας.
 2. Επιδίωξη υψηλών επιπέδων απόδοσης στα θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης ως αναπόσπαστο κομμάτι της διαχείρισης της εταιρείας.
 3. Επιδίωξη υψηλών επιπέδων απόδοσης στην υγεία & ασφάλεια στην εργασία ως αναπόσπαστο κομμάτι της διαχείρισης της εταιρείας.
 4. Μέριμνα για τον συνυπολογισμό των αρχών ποιότητας, περιβαλλοντικών παραμέτρων και παραμέτρων εργασιακής υγείας & ασφάλειας στις αποφάσεις για ευρύτερα θέματα.
 5. Πλήρης και αδιαπραγμάτευτη συμμόρφωση με την νομοθεσία, συμβατικές απαιτήσεις και τις σχετικές με ποιότητα, το περιβάλλον και την εργασιακή υγεία & ασφάλεια απαιτήσεις. Για την ΜΕΪΔΑΝΗΣ – ΣΟΦΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΑ Α.Ε. η ασφάλεια, η υγεία και η ευημερία των τρίτων μερών, των τελικών χρηστών και της κοινωνίας είναι υψίστης σημασίας.
  Ιδιαίτερα η ΜΕΪΔΑΝΗΣ – ΣΟΦΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΑ Α.Ε. φροντίζει:

  • Να σέβεται και να διασφαλίζει την προβλεπόμενη κάθε φορά διαχείριση ευαίσθητων ή εμπιστευτικών πληροφοριών που αφορούν την ίδια, συνεργαζόμενα ή ενδιαφερόμενα τρίτα μέρη.
  • Να διασφαλίζει τη συμμόρφωση με το σύνολο των Ευρωπαϊκών και Ελληνικών νόμων, κανονισμών ή οδηγιών και να προάγει τη διαφάνεια, την ασφάλεια και την περιβαλλοντική ευαισθησία στο σύνολο των δραστηριοτήτων της.
  • Να συνδιαλέγεται με σεβασμό στη προσωπικότητα κάθε ατόμου, ανεξαρτήτως φυλής, θρησκευτικών πεποιθήσεων, φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού, οικογενειακής κατάστασης, αναπηρίας, ηλικίας ή εθνικής καταγωγής.
  • Να προάγει την επαγγελματική της φήμη βασιζόμενη στην ποιότητα των εμπορευόμενων προϊόντων & παρεχόμενων υπηρεσιών της και την υπεύθυνη κοινωνική της στάση, και όχι μέσω αθέμιτου ανταγωνισμού.
  • Να μη γίνονται αποδεκτά αντίτιμα οποιουδήποτε είδους που αποσκοπούν σε παράτυπη εύνοια και διαχείριση.
  • Να μη γίνονται ανεκτές, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, αδικοπραγίες ή παρατυπίες.
  • Να επιχειρεί και να δραστηριοποιείται πάντοτε με ηθική και διασφαλίζοντας το συμφέρον της εταιρείας, των συνεργατών και ενδιαφερομένων τρίτων μερών

Σε κάθε περίπτωση που διαπιστώνεται μη συμμόρφωση με νομοθεσία, με συμβατικές απαιτήσεις ή με τον καθιερωμένο κώδικα δεοντολογίας, όπως εκφράζεται στα ανωτέρω σημεία, η ΜΕΪΔΑΝΗΣ – ΣΟΦΟΣ

ΕΛΑΣΤΙΚΑ Α.Ε. διασφαλίζει ότι άμεσα θα λαμβάνονται και θα εφαρμόζονται οι απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες.

 1. Εκπόνηση διεργασιών και διαδικασιών που να διασφαλίζουν τις υψηλές απαιτήσεις που έχουν τεθεί σε επιμέρους εργασίες:
  • Την αναγνώριση και κάλυψη από την ΜΕΪΔΑΝΗΣ – ΣΟΦΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΑ Α.Ε. αναγκών & απαιτήσεων διεκπεραίωσης συναλλαγών B2B στον τομέα της εμπορίας ελαστικών, καθώς και την αναγνώριση και ικανοποίηση απαιτήσεων και αναγκών συνεργατών και ενδιαφερόμενων τρίτων μερών, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.
  • Επαρκείς και αποτελεσματικές εγκαταστάσεις για την δημιουργία ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας, μετριάζοντας παράλληλα την επιβάρυνση του περιβάλλοντος.
  • Επαρκής πληροφόρηση, οδηγίες, εκπαίδευση και επίβλεψη από ικανά άτομα για την δημιουργία συνθηκών εργασίας με ασφάλεια και περιβαλλοντική ευαισθησία.
  • Προώθηση της κουλτούρας αναγνώρισης και διαχείρισης κινδύνων και ευκαιριών.
  • Δημιουργία και παρακολούθηση δεικτών εταιρικής επίδοσης, συμπεριλαμβανομένων:
   • Καθιέρωσης παρακολούθησης & μέτρησης επί μέρους απόδοσης
   • Ετήσιων στόχων για την ποιότητα και σχετικών προγραμμάτων
   • Συνεχούς επιμόρφωσης και εκπαίδευσης στελεχών που εμπλέκονται στην διαχείριση και στην υλοποίηση καίριων & υποστηρικτικών εργασιών.
   • Εσωτερικών ελέγχων

Η Πρόεδρος του ΔΣ και ο Γενικός Διευθυντής έχουν την συνολική ευθύνη για την παρούσα πολιτική και κάθε στέλεχος της εταιρείας για την εφαρμογή και την προαγωγή της.

Η ΜΕΪΔΑΝΗΣ – ΣΟΦΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΑ Α.Ε. θα διαθέτει όλους τους απαιτούμενους πόρους για την εφαρμογή της παρούσας Πολιτικής.

Η ΜΕΪΔΑΝΗΣ – ΣΟΦΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΑ Α.Ε. πάντα θα υποστηρίζει την ενεργή συμμετοχή και την επίδειξη πρωτοβουλιών των στελεχών της στο μέτρο εμπλοκής τους στο καθιερωμένο Σύστημα Διαχείρισης.

Η Διοίκηση επιβάλλει σε όλα της τα στελέχη, την ενεργό και δημιουργική συμμετοχή τους και την πιστή εφαρμογή όλων των διεργασιών & διαδικασιών που αναφέρονται στο Σύστημα Διαχείρισης.

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση